675
Algemene ledenvergadering Wakker Laorne 2021

Algemene ledenvergadering Wakker Laorne 2021

geplaatst op 26-04-2021 door Wakker Laorne
Algemene ledenvergadering Wakker Laorne 2021

Hierbij nodigt het bestuur van Wakker Laorne u uit voor de online algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 11 mei 2021 om 20.00 uur. U dient zich vóór 11 mei op te geven bij secretariaat@wakkerlaorne.nl en ontvangt dan een mail met een link voor deelname en verdere uitleg.

AGENDA

1. Opening door voorzitter Richard Buitink.

2. Notulen 27e algemene ledenvergadering van 9 april 2019.
    De notulen zijn hier te vinden op de website www.larengelderland.nl onder het tabblad “Wakker Laorne”, bij ledenvergadering 2019.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslagen 2019 en 2020 van secretaris Ria Schekman.
    Deze zijn te vinden op de website www.larengelderland.nl onder het tabblad “Wakker Laorne”, bij ledenvergadering 2020 en 2021.

5. - Financiële verslagen 2019 en 2020 en begroting 2021 van penningmeester Eric Lammertink.
    - Verslag van de kascommissieleden Evert-Jan Boers en Willie Oonk. Zij hebben de kascontrole  zowel in 2020 als 2021 uitgevoerd en hebben het bestuur per mail decharge verleend.
    - Nieuw kascommissielid.

6. Vertrekkende en nieuwe bestuursleden en werkgroepleden, opheffen werkgroep Welzijn.

7. Bestuursverkiezing 2021:
Aftredend en niet herkiesbaar:
- Ria Schekman, secretaris

Voorstellen voor nieuwe bestuursleden:
- Joyce Dekker, secretaris
- André Lobbert, voorzitter werkgroep Recreatie en Toerisme
Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een dag voor de vergadering melden door een verklaring in te leveren bij de secretaris, getekend door tenminste 10 leden.

8. Dorpsplan en Omgevingsvisie – vragen via Mentimeter 

Ons dorpsplan is inmiddels alweer uit 2017. Wij willen dit jaar een nieuwe of geactualiseerde versie van het dorpsplan opstellen. De komende maanden willen wij met een projectgroep van inwoners dit dorpsplan vorm geven. De eerste aanzet volgt tijdens deze ALV met een aantal vragen over Laren, door middel van de Mentimeter. U kunt uw antwoorden via uw mobiel of een tweede scherm doorsturen. De antwoorden zijn direct zichtbaar (wel anoniem uiteraard) en dienen als input voor het nieuwe dorpsplan. De komende periode nodigen wij inwoners van Laren uit om met ons mee te denken en mee te schrijven aan het nieuwe dorpsplan in de tijdelijke projectgroep Dorpsplan.

Tegelijkertijd is de gemeente bezig een omgevingsvisie en -plan op te stellen voor de  gehele gemeente Lochem. Dit omgevingsplan komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen en vervangt een groot aantal bestaande wetten. De gemeente kan ons nieuwe dorpsplan meenemen als input voor de omgevingsvisie. In het najaar gaat de gemeente het voorontwerp omgevingsvisie

presenteren in de kernen. Het is de bedoeling dat het concept dorpsplan dan klaar is. Dan kunnen we het voorontwerp omgevingsvisie toetsen aan het dorpsplan en zijn er nog mogelijkheden tot aanpassing van de omgevingsvisie.

Wilt u graag deelnemen aan de tijdelijke projectgroep Dorpsplan, dan kunt u dat doorgeven aan secretariaat@wakkerlaorne.nl of tel. 06-41157308.

9. Sluiting door de voorzitter.

Het bestuur van Wakker Laorne                                                                       

Airco HarkinkBranjiGoossensDijkermanBranjiDeKortesWoonsfeer