1256
Uitslag enquête verkeersveiligheid Dorpsstraat

Uitslag enquête verkeersveiligheid Dorpsstraat

geplaatst op 14-08-2016 door Wakker Laorne
Uitslag enquête verkeersveiligheid Dorpsstraat

In de Stentor van 22 juli heeft u al de globale resultaten van de enquête kunnen lezen. Special voor diegenen, die dit artikel gemist hebben geven we u deze via onderstaande link nogmaals. Bovendien krijgt u nu van ons de volledige uitkomst in leesbare vorm.

Lees het artikel uit de stentor.

 

 

Volledige uitkomst enquête

Inleiding

De dorpskern in Laren, een gedeelte Deventerweg, Dorpsstraat en een gedeelte Rengersweg heeft een maximumsnelheid van 30 km/u. Metingen laten zien dat vrijwel iedereen deze maximum snelheid overschrijdt. Om inzicht te krijgen in welke mate dit door bewoners en belanghebbenden als een probleem voor verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid wordt ervaren, heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker Laorne via internet een enquête uitgezet.

Daarnaast wil de werkgroep ook graag meningen peilen over een aantal verkeersmaatregelen om veiligheid en oversteekbaarheid te verbeteren.

 

Respons

De enquête is 196 keer ingevuld. Vrijwel iedereen is ouder dan 30 (87%) en 10% is ouder dan 65 jaar. Iets meer dan de helft van de respondenten betreft een gezin met schoolgaande kinderen, de rest is alleenstaand (8%) of zonder schoolgaande kinderen (41%). Ruim 60% woont in de dorpskern van Laren, en bijna een derde in het buitengebied.

 

Het probleem

De bedoeling was om allereerst na te gaan of mensen de verkeerssituatie als onveilig ervaren, of dat men moeite heeft met het oversteken. Uit onderzoek blijkt dat verkeersveiligheid met name voor kwetsbare groepen als kinderen en ouderen een probleem is. Wij verwachten dat deze beide groepen ondervertegenwoordigd zullen zijn in de respons. Daarom is in de enquête niet alleen gevraagd naar de eigen ervaring maar is ook gevraagd of men zich kon voorstellen dat anderen een probleem zouden kunnen ervaren.

Vrijwel alle respondenten (93%) fietsen wel eens door de Dorpsstraat, en daarvan ervaart 38% zelden of nooit een onveilige situatie. De meerderheid (55%) ervaart dit regelmatig (45%) of zelfs altijd (10%).

Als voetganger is het beeld nog iets duidelijker. De meerderheid (59%) ervaart regelmatig (42%) of altijd (17%) problemen met oversteken.

Slechts een relatief kleine groep (22%) zich niet goed voorstellen dat fietsers de verkeerssituatie als onveilig ervaren. Voor problemen met oversteken is deze groep nog net iets kleiner (17%).

Maar goed, het je als voetganger of fietser in het verkeer te bewegen brengt nu eenmaal onveiligheid met zich mee. Daarom is gevraagd of men de verkeerssituatie veilig genoeg vindt. Het blijkt dat 34% de verkeerssituatie wel veilig genoeg vindt, 18% is hierin neutraal, en een meerderheid (58%) vindt de verkeerssituatie niet veilig genoeg.

Tot slot is gevraagd of er de gereden snelheid op dit gedeelte van de dorpskern omlaag zou moeten. Bijna een derde is het hier niet mee eens (32%), 19% is hierin neutraal en ongeveer de helft (49%) vindt dat de gereden snelheid omlaag zou moeten.

 

We kunnen concluderen dat een meerderheid zelf regelmatig of altijd problemen ervaart met oversteken en onveilige situaties ervaart als fietser. Een nog ruimere meerderheid kan zich voorstellen dat dit ook voor anderen een probleem is.

Verder, een meerderheid vindt de verkeerssituatie niet veilig genoeg en ongeveer de helft vindt dat de gereden snelheid omlaag zou moeten. Ongeveer een derde vindt de verkeerssituatie wel veilig genoeg en vindt niet dat de snelheid omlaag zou moeten.

 

Maatregelen

Voordat de mening over een aantal mogelijke maatregelen is gepeild, is eerst gevraagd of de situatie zo zou moeten blijven als deze nu is. Het blijkt dat 23% vindt dat de verkeerssituatie moet blijven zoals die nu is, en 60% vindt dat de situatie juist niet moet blijven zoals nu.

 

De maatregelen waarvan de mening werd gevraagd zijn:

Het plaatsen van een zebrapad bijvoorbeeld op de Dorpsstraat, het plaatsen van verkeersdrempels, een verhoogd plateau bij de aansluiting met de Holterweg, het plaatsen van een chicane bij binnenkomst van het dorp vanaf de Rengersweg, het opheffen van de voorrangsregeling op de Dorpsstraat en het plaatsen van snelheidsdisplays met bijvoorbeeld smileys. Uitkomst in percentages is aangegeven in onderstaande tabel.

 

maatregel

eens

oneens

neutraal

Zebrapad(en)

64

25

11

Verhoogd plateau

44

35

21

Verkeersdrempels

39

46

15

Voorrang Dorpsstraat opheffen

39

50

11

Chicane vanaf Rengersweg

50

34

16

Snelheidsdisplays met smileys

51

24

23

 

Er is aan respondenten ook gevraagd of zij verder nog opmerkingen aangaande de verkeerssituatie hadden. Hier is ruimschoots gebruik van gemaakt. We zijn de reacties nog aan het ordenen, maar vooralsnog levert dit niet geheel nieuwe inzichten op.

 

Consequentie

In een eerdere bijeenkomst is met belanghebbenden en bewoners de problematiek van verkeersveiligheid en oversteekbaarheid in Laren besproken. Uit deze bijeenkomst bleek dat met name een aantal ondernemers zich zorgen maakten over de bereikbaarheid van het dorp. Mede daarom heeft de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker Laorne afgesproken om de resultaten van de enquête en de mogelijke consequenties daarvan eerst met de Ondernemersvereniging van Laren te bespreken, en dit is inmiddels gebeurd.

Het is daarom ook dat wij trots zijn dat we op basis van deze enquête en op basis van de gesprekken met de ondernemersvereniging kunnen komen tot een aantal aanbevelingen aan de gemeente Lochem voor aanpassing van de verkeerssituatie in Laren die aantoonbaar zeer breed wordt gedragen.  Uitgangspunten hierbij waren dus dat er sprake moet zijn van een probleem dat ook door bewoners zo wordt ervaren, en dat maatregelen worden voorgesteld waar een groot aandeel voorstander van is, en waarvoor de tegenstand beperkt is. Daarnaast stellen we alleen maatregelen voor, waarvoor de te verwachten kosten beperkt zijn.

Conclusie is dat wat ons betreft de aanpassingen voor Laren de volgende zijn: het realiseren van een of meer voetgangersoversteekplaatsen, het realiseren van een chicane na binnenkomst van het dorp vanaf de Rengersweg om zo de snelheid te remmen, en het plaatsen van een aantal snelheidsdisplays.

BranjiBranjiReneBrunsBranjiGoossensSuper Snack