492
Clustering van FAB Bouwrechten aan de Zutphenseweg.

Clustering van FAB Bouwrechten aan de Zutphenseweg.

geplaatst op 03-11-2016 door Wakker Laorne
Clustering van FAB Bouwrechten aan de Zutphenseweg.

 

Clustering van FAB Bouwrechten aan de Zutphenseweg.

Sinds kort is bij Makelaar Loo een aankondiging aangeplakt over de mogelijkheid een bouwkavel te kopen aan de Zutphenseweg. Deze aankondiging loopt vooruit op het momenteel in voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan, dat - in het kader van clustering van FAB (Functieverandering Agrarische Bebouwing = Rood voor Rood) bouwrechten - de bouw van 4 woningen aan de rand van de kern aan de Zutphenseweg mogelijk maakt. De omwonenden zullen hierover, voorafgaande aan de terinzagelegging - naar verwachting omstreeks half november - hun mening kunnen geven.

De aankondiging bij makelaar Loo heeft ertoe geleid, dat een groep omwonenden van het plangebied nogmaals  haar ongenoegen heeft geuit tegen deze ontwikkeling. Ze doet dat dit keer door het plaatsen van tekstborden, waarop op niet mis te verstane wijze stelling genomen wordt tegen het initiatief van bouwbedrijf Meutstege en het besluit van de gemeenteraad op 12 oktober 2015 om met 13 stemmen voor en 9 tegen het groene licht te geven voor de verdere ontwikkeling van het plan. Het bestuur van Wakker Laorne betreurt de premature aankondiging van de kavelverkoop en de reactie hierop van de omwonenden. Het zorgt voor spanning bij betrokkenen en veroorzaakt  tweespalt in het anders toch verdraagzaam dorp.

Het ontwerpbestemmingsplan, dat de bouw van de woningen mogelijk moet maken is in voorbereiding. Naar verwachting zal omstreeks half november, voorafgaande aan de terinzagelegging het ontwerpbestemmingsplan aan de omwonenden worden voorgelegd. Eventuele overeengekomen aanpassingen zullen dan op voorhand worden verwerkt.
Tijdens de terinzagelegging bestaat dan nog de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Mogelijk volgt hieruit een aanpassing van het bestemmingsplan. In het geval een zienswijze niet ontvankelijk wordt verklaard, kan bij de Raad van State om een bindend oordeel worden gevraagd. Tot zover de inspraakmogelijkheden van de omwonenden en andere betrokkenen.

Het bestuur van Wakker Laorne heeft zich steeds neutraal opgesteld met betrekking tot het plan. In het dorpsplan is de wens opgenomen om FAB bouwrechten zoveel mogelijk te verplaatsen naar  de (rand van de) dorpskern om zodoende het open karakter van het buitengebied te kunnen behouden en waar mogelijk een kwaliteitsverbetering voor de kern te bewerkstelligen.  Dit standpunt sluit aan bij het uitgangspunt voor clustering dat in het raadsvoorstel als volgt is verwoord:

1.2 De ontwikkeling levert per saldo een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.
Het algemene uitgangspunt bij een functieverandering van een voormalig agrarisch erf is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In principe heeft de rand van Laren ter plaatse van de clusterlocatie geen zware kwaliteitsimpuls nodig. De ontwikkeling van de clusterlocatie past binnen de dorpse maat en schaal van Laren. De ruimtelijke kwaliteitsontwikkeling ter plaatse is neutraal. De ruimtelijke kwaliteitswinst van het initiatief wordt hoofdzakelijk behaald in het buitengebied. Op een viertal erven in het buitengebied in Lochem worden stallen gesloopt, deze erven worden landschappelijk ingepast in de omgeving. De verplaatsing van de bouwrechten betekent minder woningen in het buitengebied. Per saldo is er sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.”

Het bestuur van Wakker Laorne zal de verdere ontwikkelingen op weg naar mogelijke realisatie kritisch blijven volgen.  Omwonenden worden geadviseerd om gebruik te maken van de procedurele inspraakmogelijkheden.

 

AdvertentieAirco HarkinkBranjiGoossensBranjiReneBruns