1287
Haalbaarheid rendabele productie waterstof uit rundveemest

Haalbaarheid rendabele productie waterstof uit rundveemest

geplaatst op 12-07-2021 door Wakker Laorne
Haalbaarheid rendabele productie waterstof uit rundveemest

Het Duitse bedrijf Graforce heeft een innovatieve technologie genaamd plasmalyse. Hiermee kan koeienmest, nadat het vergist is naar biomethaan, omgezet worden naar waterstof en koolstofpoeder. Deze technologie spreekt Robbert Haijtink en Diederik Klein Kranenbarg wel aan! Beide Larense boeren hopen dat dit een omslag kan betekenen voor de toekomst van de landbouw.

Eerst zal er gekeken worden naar de haalbaarheid van deze technologie. André Lobbert, bestuurslid van Wakker Laorne, is na gesprekken met Graforce optimistisch. Hij wordt hierin bijgestaand door Joris Schouten, biochemicus van LochemEnergie. 

Niet alleen zij maar ook de gemeente Lochem en LTO vinden het proces zeer interessant. Zij hebben samen een subsidie van € 30.000 verleend om het haalbaarheidsonderzoek mogelijk te maken.

In het onderzoek wordt de haalbaarheid bestudeerd van de rendabele productie van waterstof uit rundveemest afkomstig van 1500 koeien. Daarmee zou per jaar ongeveer 150 ton waterstof en 450 ton vast koolstofpoeder kunnen worden geproduceerd. Men verwacht de uitslag van het onderzoek in december.

Waarom deze werkwijze?

Burger en industrie

 • Burger en industrie krijgen waterstofgas (H2) en vast koolstof (C) aangeboden vanuit landbouw en veeteelt.
 • Minder omgevingshinder zoals meststank door de gasdichte productieprocessen.
 • Minder omgevingshinder in de vorm van geluid en zichtbaarheid dan windmolens en zonneparken door de bescheiden omvang en afzondering van  vergistings- en plasmalyse installaties.

Natuur

 • Minder belasting natuur in directe omgeving door sterke emissiereductie van stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3) en broeikasgassen zoals methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2).
 • Extra stimulering gebruik van de emissievrije brandstof waterstof.
 • Door de splitsing van (bio-)methaan of aardgas in vast koolstof en waterstofgas wordt koolstof uit de kringloop gehaald waardoor een negatieve koolstofemissie ontstaat. TNO ziet deze werkwijze ook als een groen proces van de toekomst en onderzoekt daarom of vergelijkbare processen mogelijk zijn.

Landbouw

 • Reductie emissie stikstofverbindingen met ongeveer 60% en reductie emissie broeikasgassen zoals methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2) en giftige stoffen zoals waterstofsulfide (H2S) met 90-100% door snelle opsluiting en omzetting van de mest in biovergisters.
 • Negatieve koolstofemissie door plasmalyseproces, waarbij actief koolstof als vaste stof uit het proces wordt gehaald en er waterstof overblijft.
 • Het digestaat uit het vergistingsproces heeft een hogere bemestingskwaliteit dan mest omdat het door de plant beter benut kan worden.
 • Hoge investeringen in de stal kunnen deels worden terugverdiend met de productie van waterstof en stroom.
 • Staldaken kunnen nu ondanks de netwerkcongestie gevuld worden met zonnepanelen als de stroom direct gebruikt kan worden voor het plasmalyseproces.
 • Nu pilotproject 12 boeren, later 100 boeren in deze regio en opschaling in Nederland.
 • In de toekomst kunnen andere mestsoorten en akkerbouwresten ook vergist worden en omgezet worden naar waterstof met plasmalyse.

Energievoorziening

 • Substantiële bijdrage mogelijk aan de RES 1.0 door de productie van waterstof op flinke schaal, nu de bijdragen van lokale stroomproductie door zon en wind haperen.
 • De productie van waterstof via vergisting en plasmalyse kost een kwart van het energieverbruik in vergelijking met elektrolyse van water.
 • Oplossing door congestie van het elektriciteitsnet doordat zonnestroom op daken direct ingezet kan worden voor het plasmalyseproces.
 • De waterstof kan bijgemengd worden in het aardgasnetwerk, wat binnenkort daarvoor geschikt is. Ook kan het geleverd worden aan tankstations en woonhuizen.
 • Deze werkwijze biedt het hele jaar door constante leveringszekerheid in de waterstofproductie in tegenstelling tot zon en wind. Opslag is daarom niet nodig.

Minder maatschappelijke kosten omdat het aardgasnet langer gebruikt kan gaan worden om waterstof te transporteren en het elektriciteitsnet minder snel opgeschaald hoeft te worden

De technologie wordt uitgelegd in deze video:

https://youtu.be/Ld1VjJLaVDo

 

AdvertentieReneBrunsBranjiDeKortesWoonsfeerBranjiGoossens