1187
Update Project Aardgasvrij Laren

Update Project Aardgasvrij Laren

geplaatst op 28-02-2020 door Wakker Laorne
Update Project Aardgasvrij Laren

In de Nieuwsbrief van maart 2019 ben je geïnformeerd over het initiatief “Op weg naar een aardgasvrij Laren”. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden, de meerwaarde en de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van Laren in gang gezet. 

Laren Wijk van de Toekomst

Vorig jaar tijdens de informatieavond heeft de projectgroep Aardgasvrij Laren zich gepresenteerd en verteld wat ze reeds heeft gedaan en een doorkijk gegeven naar wat ze vervolgens gaat doen. Laren is Wijk van de Toekomst geworden binnen het Gelders Energie Akkoord. Het programma Wijk van de Toekomst kent een aantal fasen in het proces. Het opstellen van het Plan van Aanpak is fase 1 en is de leidraad voor fase 2, het opstellen van het Warmtetransitieplan. Fase 3 omvat het opstellen van het uitvoeringsplan. 

Financiële ondersteuning

Het onderzoek naar de mogelijkheden en de betaalbaarheid om de gebouwde omgeving van Laren aardgasvrij te maken is een ingewikkeld proces. Dat willen we zorgvuldig uitvoeren en daarvoor hebben we deskundige ondersteuning nodig. Hiervoor hebben we financiële ondersteuning aangevraagd en gekregen van de provincie en de gemeente. 

Plan van Aanpak

Via een onderhandse aanbesteding hebben we adviesbureau Over Morgen geselecteerd voor de procesbegeleiding en het opstellen van het Plan van Aanpak. Om de kennis van de Warmtetransitie bij de projectgroepleden en andere belanghebbenden op een gelijker niveau te brengen, heeft de procesbegeleider een Masterclass gegeven. De procesbegeleider heeft een aantal werksessies met de projectgroep georganiseerd en interviews met belanghebbende partijen gehouden. Aan de hand van de hieruit verkregen informatie is het Plan van Aanpak (fase 1) opgesteld. Het Plan van Aanpak is eind november 2019 gereed gekomen. 

Intentieovereenkomst

Vervolgens hebben we een Intentieovereenkomst opgesteld, die ondertekend is door acht belanghebbende partijen, te weten: Belangenvereniging Wakker Laorne, Ondernemersvereniging Laren, Gemeente Lochem, Woningstichting Viverion, Vereniging Land- en tuinbouworganisatie Noord, Coöperatie LochemEnergie, Stichting Zwembad Laren en Netwerkbedrijf Alliander. De betrokken partijen hebben in deze Intentieovereenkomst vastgelegd, dat zij de haalbaarheid van het aardgasvrij maken van Laren gaan onderzoeken en de route naar een aardgasvrij Laren zullen uitwerken in een Warmtetransitieplan Laren. 

Organisatiestructuur

Voor fase 2 hebben we de organisatiestructuur vorm gegeven. Er zijn drie Werkgroepen gevormd, te weten: Communicatie & Participatie, Financiën & Juridische zaken en Techniek. Ook zijn er Ambassadeurs. Gemeente Lochem is opdrachtgever en budgethouder. Er is een Stuurgroep gevormd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente Lochem, Wakker Laorne en de voorzitters van de Werkgroepen. De procesbegeleider begeleidt het proces om te komen tot een Warmtetransitieplan Laren. 

Warmtetransitieplan

Voor het opstellen van een Warmtetransitieplan (fase 2) komen geheel andere aspecten aan de orde. Daarvoor hebben we een andere professionele en deskundige ondersteuning nodig. Via een onderhandse aanbesteding hebben we adviesbureau Witteveen+Bos geselecteerd voor de procesbegeleiding van het onderzoek en het opstellen van het Warmtetransitieplan Laren. In het Warmtetransitieplan wordt beschreven op welke wijze Laren aardgasvrij gemaakt kan worden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan bewoners en andere belanghebbenden, woningen, gebouwen en openbare ruimte. Met een interactief proces worden de haalbaarheid van technische oplossingen, financieringsconstructies, en de praktische uitvoerbaarheid uitgewerkt. 

Vrijwilligers

Voor de werkgroep Communicatie & Participatie zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om aan dit zeer interessante en uitdagende project mee te werken. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Cor Oonk, e-mail: Cor197@outlook.com

 

GoossensBranjiDeKortesWoonsfeerBranjiBranjiDijkerman