761
Ledenvergadering 2014

Ledenvergadering 2014

geplaatst op 27-05-2014 door Wakker Laorne
Ledenvergadering 2014

Op 4 maart hield Wakker Laorne haar 22ste ledenvergadering bij Café/Restaurant Witkamp. Voor de pauze werden de huishoudelijke zaken afgehandeld en werd een korte introductie gegeven van het plan om Laren als fietsdorp op de kaart te zetten. Na de pauze was het de beurt aan Tanja Abbas om het uit de middeleeuwen daterende Achterhoekse Naoberschap te vertalen naar hedendaags naoberschap.

 

Voorzitter Jan Wesseldijk opende de vergadering en heette de ruim vijftig belangstellenden welkom. De notulen van de vorige ledenvergadering werden zonder opmerkingen of commentaar vastgesteld, dus kon er snel worden vervolgd met het jaarverslag van de secretaris. Met een korte presentatie belichtte de voorzitter de zaken, waarvoor de belangenvereniging zich in het afgelopen jaar heeft ingezet. Een aantal punten konden van het verlanglijstje worden geschrapt, terwijl sommige punten, zoals de wegversmallingen op de Ooldselaan, de niet meer in gebruik zijnde bushaltes op de Deventerweg en ook het bekende “gat van Laren” ook het komend jaar weer de volle aandacht blijven vragen. Alle punten zijn terug te vinden in het jaarverslag 2013 van de secretaris.

 

In het huishoudelijk deel ook aandacht voor de financiële verantwoording; de kascommissie, bestaande uit Richard Buitink en Bert Roekevisch, meldde dat uit de controle van de boeken gebleken is dat de financiën van de vereniging op orde zijn. De commissie adviseerde de vergadering dan ook de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen door de aanwezigen met applaus werd bekrachtigd.

 

Het afscheid van werkgroepleden geschiedde hierna met het gebruikelijke dankwoord door de voorzitters van de werkgroepen, overhandiging van de bloemen en een cadeaubon als blijk van waardering voor de jarenlange inzet.
Het ging hierbij om:
- Dirk Stoevenbelt, werkgroep Recreatie en Toerisme. Dirk zullen we in Laren nog regelmatig tegenkomen als nieuw aangesteld Dorpscontactpersoon. In deze hoedanigheid zal hij het project “De Verbinding” gaan trekken. Hij is ook betrokken bij “Laren Fietsdorp” (zie verderop).
- Willemien Klein Velderman, werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid,
- Petra Koeslag, werkgroep Leebaarheid,
- Jan Nijmeijer, werkgroep Recreatie en Toerisme
Gelukkig konden ook een tweetal nieuwe werkgroepleden worden voorgesteld:
- Rita Oortgiesen, werkgroep Woningbouw en Zorg
- Teun Schutte, werkgroep Recreatie en Toerisme.

 

In het bestuur werden ook een tweetal wijzigingen aangekondigd:
- Na jarenlange inzet voor Wakker Laorne en daarmee voor heel Laren en de hele Larense bevolking nemen we afscheid van Jantina Scheggetman. Gedurende de maximale zittingstijd (negen jaar) was zij actief als secretaris en daarna nog enkele jaren als notulist. De voorzitter bedankte haar voor haar enorme inzet. We zullen de inspirerende betrokkenheid van Jantina gaan missen en niet in de laatste plaats haar bijzonder geheugen voor alles wat er in Laren gebeurt en gebeurd is. Met bloemen en een cadeaubon zette hij zijn woorden kracht bij.
- Willem Kraaykamp heeft zijn maximale zittingstijd er op zitten en zullen we dus niet meer als bestuurslid terugzien. Jan Wesseldijk bedankte Willem voor zijn inbreng in het bestuur als voorzitter van de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid. In zijn overleg met gemeente heeft hij een niet geringe bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid in en om ons dorp. Willem blijft zich als gewoon werkgroeplid inzetten voor het verkeer en de verkeersveiligheid. Natuurlijk waren er ook voor Willem bloemen en een cadeaubon.
Eric van Berkum, vorig jaar toegetreden tot de werkgroep, kreeg de instemming van de vergadering om de voorzittershamer van Willem en dus ook zijn plaats in het bestuur over te nemen.
Ook was er instemmend applaus toen de voorzitter voorstelde om Eric Lammertink formeel op te nemen als penningmeester in bestuur; een taak, die hij sinds de vorige ledenvergadering ad interim vervulde.

 

Als laatste punt voor de pauze vermeldde de agenda een korte presentatie over “Laren Fietsdorp”.
Animator van dit project, Dirk Stoevenbeld, vertelde in vogelvlucht over de plannen, die door de Larense Fiets4daagse (Henk Braakman), Toeristenbelang (Teun Schutte) en de werkgroep Recreatie en Toerisme (Ingrid Schoneveld) ons dorp nog meer en, als het even kan, zelfs landelijke bekendheid moet gaan geven.
Klik hier voor de presentatie.

 

Na een korte pauze met een drankje van de belangenvereniging, was het de beurt aan Tanja Abbas, om haar ideeën over “Modern noaberschap” te presenteren. Bijna een uur lang wist ze de aanwezigen te boeien met haar verhandeling over de middeleeuwse oorsprong van het uit nood geboren Naoberschap op de arme zandgronden in Drenthe, Overijssel en de Achterhoek tot aan de hedendaagse vorm van Noaberschap. Samen met Linda Commandeur schreef ze er het boek “Modern Naoberschap, hype of houvast” over. Vijf van de aanwezigen werden met een boek verblijdt, nadat ze als eerste het juiste antwoord hadden gegeven op een van de vijf vragen over dit naoberschap.
Tot slot waren er bloemen voor Tanja en bedankte Jan Wesseldijk haar voor haar boeiende bijdrage aan deze avond.

 

Notulen 21ste jaarvergadering 

 

GoossensAdvertentieBranjiBranjiBranjiDijkerman